About us

Community เพื่อการศึกษา แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี Big Data

เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้


ก้าวสู่ยุคแห่งข้อมูลกับ Big Data Experience Center (BX)

เทคโนโลยี Big Data มีข้อดีที่เอื้อต่อการแข่งขันในเชิงธุรกิจหลายประการ ทว่าการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ยังไม่กระจ่างเท่าไรนัก องค์กรหลายแห่งที่สนใจเทคโนโลยีใหม่ยังคงมีข้อข้องใจหลายประการ เช่น จะเริ่มต้นอย่างไร และคาดหวังอะไรได้บ้าง องค์กรธุรกิจและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อาจขาดเทคโนโลยีที่รองรับการใช้บิ๊กดาต้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และที่สำคัญบุคลากรผู้มีทักษะความชำนาญในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ยังคงมีจำกัดอยู่ในปัจจุบัน

Big Data Experience Center (BX) ได้จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) และ บริษัท จีเอเบิล จำกัด (G-able) เนื่องจากเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยี Big Data ที่ปัจจุบันถูกใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวงการธุรกิจแบบเดิมสู่การทำธุรกิจแบบดิจิทัล ซึ่งในต่างประเทศได้ถูกพัฒนาและใช้งานอย่างแพร่หลาย แต่ในประเทศไทยเองนั้นยังไม่ได้ถูกนำมาใช้มากนัก

เราเชื่อว่าทักษะฝีมือทางด้านเทคโนโลยี Big Data สามารถพัฒนาผ่านการศึกษาและประสบการณ์ได้ ด้วยเหตุนี้การสร้างชุมชนเพื่ออธิบาย ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี Big Data จึงเป็นสิ่งจำเป็น วัตถุประสงค์หลักของศูนย์ จึงเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลคุณภาพสูงเข้าสู่ตลาด Big Data และขยายความต้องการใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวในประเทศไทย ซึ่งความร่วมมือจากทุกภาคทุกฝ่ายทั้งในปัจจุบันและในอนาคต จะทำให้ภาพรวมของเทคโนโลยี Big Data กลายเป็นภาพที่สมบูรณ์ขึ้นได้

คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data ของเรา

ด้วยความรู้และความสามารถด้าน Big Data ของเหล่าคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญของ Big Data Experince Center ทุกท่านพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของท่านให้ประสบความสำเร็จด้วยพลังของ Data Science ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ประเทศของเราให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างพร้อมที่จะแข่งขันได้ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีใบนี้

Asst.Prof.Dr. Phond Phunchongharn
BX Academic Director

Dr. Phond is an expert in the fields of data analytics, resource allocation, and machine learning

Assoc.Prof.Dr. Tiranee Achalakul
BX Advisor

Dr. Tiranee has expertise in the fields of data analytics, high performance computing and software development since 2000.

Assoc.Prof.Dr. Peerapon Siripongwutikorn

Dr.Peerapon has expertise in the fields of statistical modeling and analysis, time series modeling, system performance evaluation, and computer networking.

Assoc.Prof.Dr. Santitham Prom-on

Dr.Santitham is an expert in speech processing, data science and data engineering, text analytics and computational modeling of complex systems.

Asst.Prof.Dr. Khajonpong Akkarajitsakul

Dr.Khajonpong has expertise in the areas of computational modeling, communications and networking, distributed systems, mobile computing, and data analytics.

Dr. Warasinee Chaisangmongkon

Dr. Warasinee has expertise in machine learning and computer vision for medical image analysis.

Asst.Prof. Dr. Kejkaew Thanasuan

Dr. Kejkaew has expertise in cognitive science, data analytics in human behavior, machine learning

Dr. Tassaneewan Laksanasopin

Dr. Tassaneewan expertise in IoT, health care platforms, medical devices, and startup development.

Dr. Unchalisa Taetragool

Dr. Unchalisa’s research interests include swarm intelligence, optimization, data science, computational science, and, most recently, quantum machine learning.

Asst.Prof. Rajchawit Sarochawikasit

Rajchawit has expertise in the area of high performance computing, quantum computing, data and software engineering, and molecular dynamic simulation

Dr. Sirawaj Itthipuripat

Dr. Itthipuripat is an expert in the fields of cognitive and computational neurosciences. He uses tools like EEG, fMRI, brain stimulation that support attention, learning, and memory. He also applies computational modelling, and machine learning to study neural mechanisms to predict human behaviors, and to develop diagnostic tools and brain-based health applications.

Dr. Supanida Piyayotai

Dr. Supanida has expertise in cheminformatics and drug design.

Facilities สิ่งอำนวยความสะดวกภายในศูนย์

พื้นที่สำหรับการจัดแสดงเทคโนโลยี การประชุมหารือ และการสัมมนา

พื้นที่สำนักงานแบบใช้งานร่วมกัน (Co-working Space)

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี Big Data ที่มีแพลตฟอร์มพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และซอฟแวร์ลักษณะต่างๆ ทั้งที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ทั่วไป (Open Source) และซอฟแวร์เชิงพาณิชย์Big Data Experience Center (BX) ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและองค์กรที่ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลหลายแห่ง

Big Data Experience Center (BX) ได้ให้บริการแก่ธุรกิจต่างๆ ซึ่งรวมถึง (แต่มิได้จำกัดเฉพาะ) ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการเงิน ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจค้าปลีก และการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐแล้ว ด้วยหุ้นส่วนเทคโนโลยีที่เข้มแข็ง และความร่วมมือที่แข็งแกร่งในการออกแบบและพัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ Big Data เช่นนี้ Big Data Experience Center (BX) เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การทำงานของศูนย์ จะบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หากมองในด้านวิชาการ Big Data Experience Center (BX) ได้ออกแบบการเรียนรู้ไว้ให้นิสิต นักศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เพื่อให้นักศึกษารู้จักทฤษฎีการออกแบบเทคโนโลยี และเครื่องมือต่างๆ เช่นเดียวกับกระบวนการจัดการข้อมูล

ตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงแนวปฏิบัติ ลูกค้าองค์กรสามารถส่งโจทย์ปัญหาความต้องการด้าน Big Data พร้อมทั้งข้อมูลที่ไม่เป็นความลับให้นักศึกษาทดลองสร้างแบบจำลองได้ โดยมีวิศกรข้อมูลที่ชำนาญงานให้คำปรึกษาและฝึกสอนให้แก่นักศึกษาในการสร้างต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหานั้นส่งต่อให้ลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การเรียนการสอนลักษณะนี้ ไม่เพียงช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการทำงานวิเคราะห์ Big Data ในอนาคตเท่านั้น แต่ยังเอื้อให้ผู้ที่สนใจได้เห็นผลวิเคราะห์เบื้องต้น และสามารถนำไปพิจารณาความเหมาะสมในการนำแนวคิดด้าน Big Data มาประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนก่อนตัดสินใจลงทุนด้วย

Contact Details

Big Data Experience Center (BX)

อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (Learning Exchange: LX)
แขวง บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Email: [email protected]
Tel: 097-941-9889

LOCATION MAP

คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data ของเรา

ด้วยความรู้และความสามารถด้าน Big Data ของเหล่าคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญของ Big Data Experince Center ทุกท่านพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของท่านให้ประสบความสำเร็จด้วยพลังของ Data Science ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ประเทศของเราให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างพร้อมที่จะแข่งขันได้ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีใบนี้

Dr. Phond Phunchongharn

Assistant Professor & BX Academic

Dr. Tiranee Achalakul

Associate Professor & BX Consultant

Dr. Peerapon Siripongwutikorn

Assistant Professor

Dr. Santitham Prom-on

Assistant Professor

Dr. Khajongpong Akkarajitsakul

Associate Professor

Dr. Warasinee Chaisangmongkon

Assistant Professor

Dr. Kejkaew Thanasuan

Assistant Professor

Dr. Tassaneewan Laksanasopin

Associate Professor

Dr. Unchalisa Taetragool

Assistant Professor

Dr. Rajchawit Sarochawikasit

Assistant Professor

Dr. Sirawaj Itthipuripat

Associate Professor

Dr. Supanida Piyayotai

Assistant Professor

 • Asst.Prof.Dr. Phond Phunchongharn

  Asst.Prof.Dr. Phond Phunchongharn

  Asst.Prof.Dr. Phond Phunchongharn Assistant Professor & BX Academic Director ผศ.ดร. พร พันธุ์จงหาญ (อ.พร) การศึกษา ระดับปริญญาเอกจากสาขา วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์จาก University of Manitoba ประเทศแคนนาดาในปีพ.ศ. 2556 ความเชี่ยวชาญ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ และการสร้างภาพจากข้อมูล, การจัดสรรทรัพยากรและการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด ตลอดจนการทำเหมืองข้อมูลและการเรียนรู้ด้วยเครื่อง ตำแหน่งในปัจจุบัน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี […]

 • Dr. Tiranee Achalakul

  Dr. Tiranee Achalakul

  Assoc.Prof.Dr. Tiranee Achalakul BX Advisor รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล (อ.ป๋อม) การศึกษา สำเร็จการศึกษาจาก Ph.D. in Computer Engineering, Syracuse University, USA, 2000. ความเชี่ยวชาญ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง และการพัฒนาซอฟแวร์ ตำแหน่งในปัจจุบัน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และยังดำรงตำหน่งคณะกรรมการของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC)อีกด้วย ผลงานที่โดดเด่น ในช่วง 14 ปีที่ผ่านมาท่านมีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจไอทีและการศึกษาทั้งในประเทศสหรัฐอมริกาและประเทศไทย และมีผลงานตีพิมพ์ […]

 • Assoc.Prof.Dr. Peerapon SiripongwutikornAssociate Professor

  Assoc.Prof.Dr. Peerapon Siripongwutikorn
  Associate Professor

  Assoc.Prof.Dr. Peerapon Siripongwutikorn รศ.ดร.พีรพล ศิริพงศ์วุฒิกร (อ.โจ้) การศึกษา สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกจาก วิทยาการสารสนเทศ และ ปริญญาโทจากสาชาธุรกิจโทรคมนาคม จากมหาวิทยาลัยพิตส์เบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีในสาขาวิศวกรโทรคมนาคมจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ความเชี่ยวชาญ มีความเชี่ยวชาญทางด้าน การวิเคราะห์และจำลองทางสถิติ(statistical modeling and analysis) การจำลองและการประเมินผลการทำงานของระบบ (Simulation and system performance evaluation) การจำลองอนุกรมเวลา (time […]

 • Asst.Prof.Dr. Santitham Prom-on

  Asst.Prof.Dr. Santitham Prom-on

  Asst.Prof.Dr. Santitham Prom-on ผศ.ดร.สันติธรรม พรหมอ่อน (อ.ใหญ่) การศึกษา สำเร็จการศึกษา ปริญญาเอก ปรด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2552 ความเชี่ยวชาญ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการประมวลผลคำพูด วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิศวกรรมข้อมูล และการสร้างแบบจำลองทางการคำนวณสำหรับระบบที่ซับซ้อน ตำแหน่งในปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Assoc.Prof.Dr. Santitham Prom-on (Yai) Dr. Prom-on received Ph.D. […]

 • Asst.Prof.Dr. Khajonpong Akkarajitsakul

  Asst.Prof.Dr. Khajonpong Akkarajitsakul

  Asst.Prof.Dr. Khajonpong Akkarajitsakul ผศ. ดร.ขจรพงษ์ อัครจิตสกุล (อ.มิ้ง) การศึกษา ระดับปริญญาเอกจากสาขา วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์จาก University of Manitoba ประเทศแคนนาดาในปีพ.ศ. 2555 ความเชี่ยวชาญ มีความเชี่ยวชาญทางด้าน computational modeling, communications and networking, distributed systems, mobile computing และ การวิเคราะห์ข้อมูล ตำแหน่งในปัจจุบัน ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยศาสตร์จารย์ […]

 • Dr. Warasinee Chaisangmongkon

  Dr. Warasinee Chaisangmongkon

  Dr. Warasinee Chaisangmongkon ดร.วราสิณี ฉายแสงมงคล (อ.จ๋า) การศึกษา ระดับปริญญาตรีจากสาขา Physics and Cognitive Science มหาวิทยาลัยคอนเนล และปริญญาเอกในสาขา Computational Neuroscience มหาวิทยาลัยเยล ความเชี่ยวชาญ มีความเชี่ยวชาญทางด้าน machine learning และ computer vision เพื่อการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์ ตำแหน่งในปัจจุบัน อาจารย์สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลงานที่โดดเด่น […]

 • Dr. Kejkaew Thanasuan

  Dr. Kejkaew Thanasuan

  Asst.Prof. Dr. Kejkaew Thanasuan ผศ.ดร. เก็จแก้ว ธเนศวร (อ.ว้า) การศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จาก Indiana University และ ปริญญาเอก สาขา Applied Cognitive Science and Human Factors จาก Michigan Technological University […]

 • Dr. Tassaneewan Laksanasopin

  Dr. Tassaneewan Laksanasopin

  Dr. Tassaneewan Laksanasopin ดร. ทัศนีย์วรรณ ลักษณะโสภิณ (อ.วรรณ) การศึกษา ระดับปริญญาเอกสาขา วิศวกรรมชีวการแพทย์จาก Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกาในปีพ.ศ.2558 ความเชี่ยวชาญ มีเชี่ยวชาญทางด้านIoT ระบบส่งเสริมสุขภาพ/การแพทย์ และการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ ตำแหน่งในปัจจุบัน ปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และหัวหน้างานส่งเสริมนวัตกรรมระดับนักศึกษา มจธ. ผลงานที่โดดเด่น ได้แก่ การพัฒนาระบบ IoT เพื่อการตรวจติดตามดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระบบช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โครงการพัฒนาสตาร์ทอัพในนักศึกษา Dr. Tassaneewan […]

 • Dr. Unchalisa Taetragool

  Dr. Unchalisa Taetragool

  Dr. Unchalisa Taetragool ดร. อัญชลิสา แต้ตระกูล (อ.ปอ) การศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขา Engineering Mechanics จากมหาวิทยาลัย Virginia Tech ประเทศสหรัฐอเมริกา และ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ความเชี่ยวชาญ มีเชี่ยวชาญทางด้าน swarm intelligence, optimization, data science ตำแหน่งในปัจจุบัน ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี […]

 • Dr. Rajchawit Sarochawikasit

  Dr. Rajchawit Sarochawikasit

  Asst.Prof. Rajchawit Sarochawikasit ผศ. ราชวิชช์ สโรชวิกสิต (อ.แก๊ส) การศึกษา ระดับ… ความเชี่ยวชาญ มีเชี่ยวชาญทางด้าน… ตำแหน่งในปัจจุบัน ปัจจุบันท่านเป็น…. ผลงานที่โดดเด่น ได้แก่ … Asst.Prof. Rajchawit Sarochawikasit (Gas) He received ABD. (Ph.D.-c), M.E., and B.E. in Computer Engineering, […]

 • Dr. Sirawaj Itthipuripat

  Dr. Sirawaj Itthipuripat

  Dr. Sirawaj Itthipuripat ดร.ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์ (อ.ชอน) การศึกษา ปริญญาตรี ทางด้านจิตวิทยาและประสาทวิทยาศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัย Duke University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2554 เกียรตินิยมอันดับที่หนึ่ง • ประกาศนียบัตร ทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์การคำนวณ เฉพาะด้านระบบประมวลผลภาพ จาก Cold Spring Harbor Laboratory ปี พ.ศ. 2557 […]

 • Dr. Supanida Piyayotai

  Dr. Supanida Piyayotai

  Dr. Supanida Piyayotai ดร.ศุภนิดา ภิยโยทัย (อ.แวว) การศึกษา ระดับปริญญาเอกสาขาประสาทวิทยาศาสตร์ จาก King’s College London ประเทศสหราชอาณาจักร ความเชี่ยวชาญ มีเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบสารเคมีเพื่อพัฒนาต่อเป็นยา โดยใช้โมเดลการเรียนรู้เชิงลึกในการทำนาย ตำแหน่งในปัจจุบัน ปัจจุบันท่านเป็นนักวิจัยประจำสถาบันการเรียนรู้ ผลงานที่โดดเด่น ได้แก่ Dr. Supanida Piyayotai (Waew) She received a PhD in Neuroscience […]

Facilities สิ่งอำนวยความสะดวกภายในศูนย์

พื้นที่สำหรับการจัดแสดงเทคโนโลยี การประชุมหารือ และการสัมมนา

พื้นที่สำนักงานแบบใช้งานร่วมกัน (Co-working Space)

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี Big Data ที่มีแพลตฟอร์มพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และซอฟแวร์ลักษณะต่างๆ ทั้งที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ทั่วไป (Open Source) และซอฟแวร์เชิงพาณิชย์Big Data Experience Center (BX) ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและองค์กรที่ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลหลายแห่ง

Big Data Experience Center (BX) ได้ให้บริการแก่ธุรกิจต่างๆ ซึ่งรวมถึง (แต่มิได้จำกัดเฉพาะ) ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการเงิน ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจค้าปลีก และการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐแล้ว ด้วยหุ้นส่วนเทคโนโลยีที่เข้มแข็ง และความร่วมมือที่แข็งแกร่งในการออกแบบและพัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ Big Data เช่นนี้ Big Data Experience Center (BX) เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การทำงานของศูนย์ จะบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หากมองในด้านวิชาการ Big Data Experience Center (BX) ได้ออกแบบการเรียนรู้ไว้ให้นิสิต นักศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เพื่อให้นักศึกษารู้จักทฤษฎีการออกแบบเทคโนโลยี และเครื่องมือต่างๆ เช่นเดียวกับกระบวนการจัดการข้อมูล ตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงแนวปฏิบัติ ลูกค้าองค์กรสามารถส่งโจทย์ปัญหาความต้องการด้าน Big Data พร้อมทั้งข้อมูลที่ไม่เป็นความลับให้นักศึกษาทดลองสร้างแบบจำลองได้ โดยมีวิศกรข้อมูลที่ชำนาญงานให้คำปรึกษาและฝึกสอนให้แก่นักศึกษาในการสร้างต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหานั้นส่งต่อให้ลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

การเรียนการสอนลักษณะนี้ ไม่เพียงช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการทำงานวิเคราะห์ Big Data ในอนาคตเท่านั้น แต่ยังเอื้อให้ผู้ที่สนใจได้เห็นผลวิเคราะห์เบื้องต้น และสามารถนำไปพิจารณาความเหมาะสมในการนำแนวคิดด้าน Big Data มาประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนก่อนตัดสินใจลงทุนด้วย

Contact Details

Big Data Experience Center (BX)

อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (Learning Exchange: LX)
แขวง บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Email: [email protected]
Tel: 097-941-9889

LOCATION MAP


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save