About Us

About Us

Community เพื่อการศึกษา แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี Big Data

เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้า อย่างพร้อมที่จะแข่งขันในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีใบนี้

_MG_7825

ก้าวสู่ยุคแห่งข้อมูลกับ Big Data Experience Center (BX)

เทคโนโลยี Big Data มีข้อดีที่เอื้อต่อการแข่งขันในเชิงธุรกิจหลายประการ ทว่าการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ยังไม่กระจ่างเท่าไรนัก องค์กรหลายแห่งที่สนใจเทคโนโลยีใหม่ยังคงมีข้อข้องใจหลายประการ เช่น จะเริ่มต้นอย่างไร และคาดหวังอะไรได้บ้าง องค์กรธุรกิจและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อาจขาดเทคโนโลยีที่รองรับการใช้บิ๊กดาต้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และที่สำคัญบุคลากรผู้มีทักษะความชำนาญในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ยังคงมีจำกัดอยู่ในปัจจุบัน

Big Data Experience Center (BX) ได้จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) และ บริษัท จีเอเบิล จำกัด (G-able) เนื่องจากเห็นความสำคัญของเทคโนโลยี Big Data ที่ปัจจุบันได้เป็นพระเอกในการเปลี่ยนแปลงวงการธุรกิจแบบเดิมสู่การทำธุรกิจแบบดิจิตอล ซึ่งในต่างประเทศได้ถูกพัฒนาไปมากแต่กลับพบว่ายังไม่ได้ถูกนำมาใช้มากนักในประเทศ

เราเชื่อว่าทักษะฝีมือทางด้านเทคโนโลยี Big Data สามารถพัฒนาผ่านการศึกษาและประสบการณ์ได้ ด้วยเหตุนี้การสร้างชุมชนเพื่ออธิบาย ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี Big Data จึงเป็นสิ่งจำเป็น วัตถุประสงค์หลักของศูนย์ จึงเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลคุณภาพสูงเข้าสู่ตลาด Big Data และขยายความต้องการใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวในประเทศไทย ซึ่งความร่วมมือจากทุกภาคทุกฝ่ายทั้งในปัจจุบันและในอนาคต จะทำให้ภาพรวมของเทคโนโลยี Big Data กลายเป็นภาพที่สมบูรณ์ขึ้นได้

Facilities สิ่งอำนวยความสะดวกภายในศูนย์

พื้นที่สำหรับการจัดแสดงเทคโนโลยี การประชุมหารือ และการสัมมนา

พื้นที่สำนักงานแบบใช้งานร่วมกัน (Co-working Space)

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี Big Data ที่มีแพลตฟอร์มพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และซอฟแวร์ลักษณะต่างๆ ทั้งที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ทั่วไป (Open Source) และซอฟแวร์เชิงพาณิชย์

Services การให้บริการ

จัดอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นประจำให้สมาชิก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และวิชาการ เพื่อให้การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน

การบริการให้คำปรึกษาแก่องค์กรธุรกิจในเรื่องการเริ่มต้นใช้งานเทคโนโลยีบิ๊กดาต้าในองค์กร

ออกแบบกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและสร้างโมเดลต้นแบบให้กับลูกค้าองค์กร โดยอาศัยทีมวิศกรข้อมูลที่มีความเชี่ยวชาญ

Big Data Experience Center (BX) ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและองค์กรที่ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลหลายแห่ง

นอกเหนือจาก มจธ. และจีเอเบิล (G-able) ซึ่งเป้นผู้ก่อตั้งแล้ว เรามีหุ้นส่วนเทคโนโลยีอื่นๆ ได้แก่ ไอบีเอ็ม (IBM) ไมโครซอฟต์ (Microsoft) อีเอ็มซี (EMC) พิโวทัล (Pivotal) อินฟอร์มเมติก้า (Informatica) คลาวเดรา (Cloudera) ออราเคิล (Oracle) ซิสโก้ (Cisco) แท็บโบล (Tableau) อินไซด์เอร่า (Insight Era) และซีเอ (CA Tecnology) รวมทั้งวิศกรข้อมูลระดับปริญาเอกกว่าสิบคนจากประเทศไทยและสิงคโปร์ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์อื่นๆ ครอบคุลมเนื้อหาเฉพาะกว่า 20 ด้าน เช่น การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ เทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล ภูมิสารสนเทศ และการพัฒนากระบวนการผลิต 

Big Data Experience Center (BX) ได้ให้บริการแก่ธุรกิจต่างๆ ซึ่งรวมถึง (แต่มิได้จำกัดเฉพาะ) ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการเงิน ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจค้าปลีก และการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐแล้ว ด้วยหุ้นส่วนเทคโนโลยีที่เข้มแข็ง และความร่วมมือที่แข็งแกร่งในการออกแบบและพัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ Big Data เช่นนี้ Big Data Experience Center (BX) เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การทำงานของศูนย์ จะบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

หากมองในด้านวิชาการ Big Data Experience Center (BX) ได้ออกแบบการเรียนรู้ไว้ให้นิสิต นักศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เพื่อให้นักศึกษารู้จักทฤษฎีการออกแบบเทคโนโลยี และเครื่องมือต่างๆ เช่นเดียวกับกระบวนการจัดการข้อมูล ตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงแนวปฏิบัติ ลูกค้าองค์กรสามารถส่งโจทย์ปัญหาความต้องการด้าน Big Data พร้อมทั้งข้อมูลที่ไม่เป็นความลับให้นักศึกษาทดลองสร้างแบบจำลองได้ โดยมีวิศกรข้อมูลที่ชำนาญงานให้คำปรึกษาและฝึกสอนให้แก่นักศึกษาในการสร้างต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหานั้นส่งต่อให้ลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

การเรียนการสอนลักษณะนี้ ไม่เพียงช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการทำงานวิเคราะห์ Big Data ในอนาคตเท่านั้น แต่ยังเอื้อให้ลูกค้าเห็นผลวิเคราะห์เบื้องต้น และสามารถนำไปพิจารณาความเหมาะสมในการนำแนวคิดด้าน Big Data มาประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนก่อนตัดสินใจลงทุนด้วย

ติดต่อเรา

ติดต่อ Big Data Experience Center (BX) ได้ที่ ชั้น 14 อาคาร Knowledge Exchange (KX) 

อยู่ริมถนนกรุงธนบุรี ระหว่าง BTS สถานีวงเวียนใหญ่ และสถานีกรุงธนบุรี 

หากท่านมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อได้ที่ Contact Us หรืออีเมล์: [email protected]

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ไม่พลาดทุกการอัพเดทจาก Big Data Experience Center

Big Data Experience Center (BX)

ชั้น 14 อาคาร Knowledge Exchange Center (KX)
110/1 ถนนกรุงธนบุรี, แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์: [email protected]