• Predictive Maintenance: การทำนายหรือคาดการณ์การเสียของเครื่องจักร

      การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ หมายถึงการทำนายหรือคาดการณ์การเสียของเครื่องจักร โดยใช้ข้อมูลในอดีตและข้อมูลจากการวัดผลของเครื่องจักรโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในการทำนายระยะเวลาที่เครื่องจะเสีย หรือความน่าจะเป็นที่เครื่องจักรจะเสียในระยะเวลาที่กำหนด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ไม่พลาดทุกการอัพเดทจาก Big Data Experience Center

Big Data Experience Center (BX)

ชั้น 14 อาคาร Knowledge Exchange Center (KX)
110/1 ถนนกรุงธนบุรี, แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์: [email protected]
Tel: 097-941-9889

ABOUT

SERVICES