sales forecastingSales Forecasting


Share this article

ในเชิงธุรกิจ หากเราสามารถพยากรณ์ปริมาณการขายของสินค้าต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เราจะสามารถวางแผนการผลิตหรือจัดหาสินค้าได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถสำรองสินค้าคงคลังไว้ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในช่วงเวลาต่าง ๆ ทำให้ลูกค้าพอใจที่ได้ติดต่อทำธุรกิจด้วย โดยที่ไม่จำเป็นต้องสำรองสินค้าคงคลังไว้มากเกินไป จนเกิดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ซึ่งจะทำให้เราสามารถวางแผนการเงินและแผนการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น วิธีที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้คือ เรียนรู้จากข้อมูลในอดีต เราสามารถนำข้อมูลปริมาณการขายสินค้าในอดีตมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า เพื่อพยากรณ์ปริมาณการขายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้

 

ในการพยากรณ์ปริมาณการขายจากข้อมูลการขายในอดีตนั้น เราจำเป็นต้องมีข้อมูลปริมาณการขายของสินค้าในแต่ละเดือน ปริมาณสินค้าที่ยกเลิกหรือส่งคืนในแต่ละเดือน ข้อมูลปัจจัยภายในและ ข้อมูลปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อปริมาณการขายได้   เราสามารถสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์จากข้อมูลในอดีตเหล่านี้ เพื่อสร้างความเข้าใจว่าปริมาณการขายของสินค้านั้น ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ อย่างไรบ้าง เช่น ความต้องการลูกค้าอาจแตกต่างกันตามพื้นที่ ปริมาณการขายสินค้าบางตัวอาจมีความเชื่อมโยงกับปริมาณการขายของสินค้าอีกชนิดหนึ่ง เป็นต้น แล้วใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์นั้นมาใช้พยากรณ์ปริมาณการขายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นข้อมูลที่นำมาใช้จำเป็นต้องมีความถูกต้อง การพยากรณ์ปริมาณการขายที่ได้จึงจะมีความน่าเชื่อถือ

 

จำนวนข้อมูลตัวอย่างในอดีตก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือของการพยากรณ์ หากเรานำข้อมูลการขายในอดีต 5 ถึง 10 ปีย้อนหลังมาวิเคราะห์ การพยากรณ์ที่ได้ย่อมมีความน่าเชื่อมากกว่าการนำข้อมูลการขายเพียง 1 ปีย้อนหลังมาใช้ อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของการพยากรณ์ปริมาณการขายนั้น อาจไม่สามารถให้ความแม่นยำได้ 100% เนื่องจากยังมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถพยากรณ์ได้ล่วงหน้าจากข้อมูลในอดีต หรืออยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เช่น ความผันผวนทางเศรษฐกิจ คู่แข่งการค้าที่เกิดขึ้นใหม่ และแนวโน้มทางสังคมที่เปลี่ยนไป เป็นต้น ประสิทธิภาพของวิธีการพยากรณ์ปริมาณการขายต่าง ๆ จึงอาจพิจารณาได้จากความผิดพลาดของการพยากรณ์ว่ายังอยู่ในช่วงที่สามารถยอมรับได้หรือไม่เท่านั้น ถึงแม้ว่าการพยากรณ์ปริมาณการขายจากข้อมูลในอดีตไม่อาจให้ผลที่แม่นยำได้ แต่ก็มีความสำคัญต่อการวางแผนการเงินและแผนการดำเนินธุรกิจอย่างมาก

 

นอกจากนี้การพยากรณ์ปริมาณการขายยังเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการขายได้อีกด้วย การพยากรณ์ปริมาณการขายนั้นจำเป็นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ นอกเหนือจากการนำแบบจำลองทางคณิศาสตร์ที่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขายในอดีตมาพยากรณ์ปริมาณการขายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้ว เรายังต้องประเมินแนวโน้มของปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจะเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต มาช่วยปรับค่าปริมาณการขายที่พยากรณ์เพื่อการวางแผนที่มีประสิทธิภาพต่อไป

Reference

  1. How Sale Forecasting Works – HowStuffWorks
  2. How to Determine the Best Sales Forecasting Method – Chron
  3. The Sales Forecasting Methods You Need to Know – InsightSquared
  4. How to Choose the Right Forecasting Technique – HBR
READ  งานทั่วไปของ Data Scientist

Share:

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ไม่พลาดทุกการอัพเดทจาก Big Data Experience Center

Big Data Experience Center (BX)

ชั้น 14 อาคาร Knowledge Exchange Center (KX)
110/1 ถนนกรุงธนบุรี, แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์: [email protected]
Tel: 097-941-9889

ABOUT

SERVICES