หลักสูตร

DATA ENGINEERING

บรรยายและปฏิบัติ 16 ชม.

ความต้องการของเทคโนโลยี Big Data เพิ่มสูงขึ้นจากจำนวนข้อมูลที่ขยายตัวมากขึ้น และการเข้ามาของscalable technology  ทำให้ ณ ขณะนี้ภาคธุรกิจในตอนนี้ต้องการที่จะนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใทางธุรกิจ

ศูนย์ BX จึงออกแบบหลักสูตรสำหรับผู้บริหารและมืออาชีพที่มีความสนใจในเทคโนโลยีที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลBig Data เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว

ข้อมูลของหลักสูตรนี้อยู่ในระดับเบื้องต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานและเครื่องมือที่ data engineersที่จำเป็นต้องรู้

หลักสูตร 2 วันที่ครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับทฤษฎีและการปฏิบัติของเทคโนโลยีBig Data เช่น  Hadoop ecosystem, NoSQL concept, Spark, HBase, Hive/Impala และอื่นๆ

ผู้บรรยาย

1. รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล

2. ดร.ขจรพงษ์ อัครจิตสกุล

จุดประสงค์

1. เพื่อเข้าใจในพื้นฐานของเทคโนโลยีที่scalable ในการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data

2. เรียนรู้ทฤษฏี Hadoop ecosystem

3. ประสบการณ์เบื้องต้นในการใช้ Hadoop บางส่วน

โครงสร้างหลักสูตร 

1. Introduction to Data Engineering

2. Data storage for unstructured data (SQL vs. NoSQL)

3. Hadoop 1

– Mapreduce programming framework  

– Hadoop distributed file system concept

 

4. Hadoop 2

– Ecosystem with YARN

– Hadoop Components (Spark, Solr, Hive, Hbase, Impala, etc.)

 

5. Cloud and HPC usage for big data

6. Hands on with scalable technology

– The use of MongoDB and Hbase

– Basic Hadoop File ration

– Translating Ansi-SQL to a Mapreduce program

– Basic Spark with Python Language

– Using Hive/Impala to create schema and querying

– Managing Hadoop using HUE

– Hive/Impala with Tableau

ข้อกำหนดเบื้องต้นของผู้เข้าร่วม 

1. มีทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน

2. มีทักษะไอทีขึ้นพื้นฐาน

3. มีพื้นฐาน system administration

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ไม่พลาดทุกการอัพเดทจาก Big Data Experience Center

Big Data Experience Center (BX)

ชั้น 14 อาคาร Knowledge Exchange Center (KX)
110/1 ถนนกรุงธนบุรี, แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์: [email protected]
Tel: 097-941-9889

ABOUT

SERVICES