• Personalized Medicine with Artificial Intelligence

    การรักษาผู้ป่วยที่มีโรคเดียวกันมักจะใช้ยาชนิดเดียวกัน แต่เมื่อรักษาด้วยวิธีการเดียวกันแล้วผลการรักษาอาจแตกต่างกัน หนึ่งในเหตุผลเนื่องมาจากผู้ป่วยแต่ละคนมีคุณลักษณะเฉพาะตัว ดังนั้นจึงนำวิธีที่เรียกว่า “Personalized Medicine” มาปรับใช้ในการรักษา

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ไม่พลาดทุกการอัพเดทจาก Big Data Experience Center

Big Data Experience Center (BX)

ชั้น 14 อาคาร Knowledge Exchange Center (KX)
110/1 ถนนกรุงธนบุรี, แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์: [email protected]
Tel: 097-941-9889

ABOUT

SERVICES