• BERT Explained: State of the art language model for NLP

    การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing, NLP) เป็นกระบวนการในการสร้างอัลกอริทึมการคำนวณเพื่อวิเคราะห์และแสดงผลลัทธ์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาของมนุษย์

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ไม่พลาดทุกการอัพเดทจาก Big Data Experience Center

Big Data Experience Center (BX)

ชั้น 14 อาคาร Knowledge Exchange Center (KX)
110/1 ถนนกรุงธนบุรี, แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์: [email protected]
Tel: 097-941-9889

ABOUT

SERVICES