Data Governance การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลขององค์กร


Share this article

ปัจจุบันการบริหารจัดการข้อมูลองค์กร (Enterprise Data Management) เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในหลายองค์กร เนื่องจากความสำคัญของข้อมูลองค์กรนั้นยังคงเติบโตแบบทวีคูณ แผนการบริหารจัดการข้อมูลองค์กร มักจะประกอบไปด้วย การปรับปรุงคลังข้อมูล (Data Warehouse) ที่มีอยู่ให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อนำข้อมูลมาใช้งานได้แบบทันท่วงที รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นที่การเพิ่มขีดความสามารถทางด้านดิจิตอล เช่น เพื่อให้รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ดังนั้นการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) จึงเป็นส่วนประกอบสำคัญในการพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลองค์กร

การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) คืออะไร

การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) คือการกำกับดูแลข้อมูลรวมถึง กระบวนการ บุคลากรและเทคโนโลยีที่จำเป็นในการจัดการและปกป้องสินทรัพย์ข้อมูลของบริษัท เพื่อรับประกันว่าข้อมูลนั้นมีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความปลอดภัย สามารถเชื่อถือและค้นหาได้ง่าย โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ

  • เพื่อลดความเสี่ยง
  • เพื่อสร้างระเบียบหรือกฎภายในสำหรับการใช้ข้อมูล
  • เพื่อเพิ่มคุณค่าและเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูล
  • เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารงานข้อมูล

การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลของบทความนี้ อ้างอิงมาจาก Data Management Association (DAMA) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแนวคิด และแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบทั้ง 10 ส่วน แต่ละส่วนมีความสำคัญและมีความเกี่ยวข้องกัน โดยองค์ประกอบทั้ง 10 มีดังนี้

1. สถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture)

เป็นการอธิบายโครงสร้างและความเชื่อมโยงของข้อมูลที่มีในหน่วยงาน อย่างเช่น ความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน ทิศทางการไหลของข้อมูลจากหน่วยงานในระดับต่าง ๆทั้งหมด เพื่อให้หน่วยงานได้เห็นและเข้าใจภาพรวมทั้งหมดขององค์กร

2. การจำลองและออกแบบข้อมูล (Data Modeling and Design)

จัดทำเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงระบุข้อกำหนดและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบบจำลองข้อมูลอาจถูกแสดงอยู่ในรูปแบบของไดอะแกรม (Diagram) หรือตาราง เพื่อใช้ในการสื่อสารภายในหน่วยงานให้เข้าใจตรงกัน โดยสามารถแบ่งออกมาได้ 3 ระดับ ได้แก่ แบบจำลองข้อมูลเชิงความคิด (Conceptual Data Model) แบบจำลองข้อมูลเชิงตรรกะ (Logical Data Model) และแบบจำลองข้อมูลเชิงกายภาพ (Physical Data Model)

3. การจัดเก็บและบริหารข้อมูล (Data storage and Operation)

เป็นการดำเนินการจัดการข้อมูลตลอดทั้งวงจรชีวิตของข้อมูลตั้งแต่การวางแผน การใช้งาน การสำรองข้อมูล (Backup) การกู้คืนข้อมูล (Restore) การจัดเก็บข้อมูลถาวร (Archive) กระบวนการต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและไม่สูญหาย

4. ความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security)

เป็นการป้องกันข้อมูลในบริบทของการรักษาความลับ ความถูกต้องของข้อมูล ความพร้อมใช้งานของข้อมูล โดยต้องดําเนินการตั้งแต่การวางแผน การจัดทํา การปฏิบัติตาม และการบังคับใช้นโยบายและขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัย เพื่อสนับสนุนในด้านที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ตัวตน การกําหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลการตรวจสอบ และความพร้อมใช้ของข้อมูลอย่างเหมาะสม

5. การบูรณาการและความสามารถในการใช้งานข้อมูลร่วมกัน (Data integration and Interoperability)

เป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบที่สอดคล้องกันเข้ามารวมอยู่ในแหล่งข้อมูลเดียวกัน เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำข้อมูลหลัก (Master Data) คลังข้อมูล (Data Warehouse) ทะเลสาบข้อมูล (Data Lake) รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ซึ่งทำให้เกิดการทำงานร่วมกันของหน่วยงาน โดยควรมีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานหรือระบบขึ้น เพื่อให้เกิดการควบคุมและจัดการคุณภาพของข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตต่อไป

6. การบริหารจัดการเนื้อหาและงานเอกสาร (Document and Content)

เป็นการจัดการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างหรือแบบกึ่งโครงสร้าง เช่น การจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลทั้งที่เก็บอยู่ในรูปแบบกระดาษ และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

7. การจัดการข้อมูลหลักและข้อมูลอ้างอิง (Reference and Master Data)

เป็นการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลร่วมกันได้ โดยข้อมูลอาจถูกเก็บไว้แหล่งเดียวหรือมีระบบที่ใช้จัดเก็บเพื่อลดความซ้ำซ้อนกันของข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ โดยมีการกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพ ซึ่งข้อมูลหลักในที่นี้คือ ข้อมูลภายในองค์กรเอง ส่วนข้อมูลอ้างอิงคือข้อมูลที่ไม่ได้สร้างหรือกำหนดขึ้นได้เอง โดยจะอ้างอิงจากแหล่งอื่น ๆ เช่น ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลรหัสสกุลเงิน เป็นต้น

8. การจัดการระบบคลังข้อมูล (Data Warehousing and Business Intelligent)

เป็นการดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย รวมถึงรูปแบบที่หลากหลายมาเก็บในคลังข้อมูล โดยผ่านกระบวนการและจัดทำให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

9. การจัดการเมทาดาต้า (Meta-data)

เป็นการบริหารจัดการและกำหนดมาตรฐานข้อมูลที่ใช้กำกับและอธิบายข้อมูลหลักหรือข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งรายละเอียดในเมทาดาต้าจะทำให้ทราบถึงคุณลักษณะของข้อมูล เพื่อทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจข้อมูลและระบบ รวมถึงขั้นตอนการทำงานได้อย่างถูกต้องและตรงกัน

10. การจัดการคุณภาพข้อมูล (Data Quality)

เป็นการวางแผน การดำเนินการ และการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการปรับปรุง เพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพ โดยต้องทำให้ข้อมูลมีความถูกต้อง (Accuracy) ข้อมูลมีความครบถ้วน (Completeness) ข้อมูลมีความต้องกัน (Consistency) ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน (Timeliness) ข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (Relevancy) และข้อมูลมีความพร้อมใช้ (Availability) ซึ่งอาจมีเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวัดระดับคุณภาพของข้อมูลและประสิทธิภาพของการนำข้อมูลไปใช้

การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) มีความสำคัญอย่างไร

การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะสามารถส่งเสริมศักยภาพขององค์กรในการนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการกำหนดและบังคับใช้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านข้อมูลในองค์กร ยังรวมไปถึงการใช้บุคลากรและกระบวนการ เพื่อลดความเสี่ยงที่มีในองค์กร ไม่ใช่เพียงการนำเอาซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่อถือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรในการที่จะบริหารจัดการข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถ้าหากองค์กรมีความสามารถในการจัดการข้อมูลที่ดี สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างเต็มที่ จะกลายเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันต่อไป

Reference

READ  นานเท่าไหร่กว่าลูกค้าจะหนีเราไปด้วย Survival Analysis

Data Governance Definition, Challenges & Best Practices

Why data governance?

3 Reasons Why Data Governance is Important

DAMA-DMBOK2 Framework Document


ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ไม่พลาดทุกการอัพเดทจาก Big Data Experience Center

Big Data Experience Center (BX)

ชั้น 14 อาคาร Knowledge Exchange Center (KX)
110/1 ถนนกรุงธนบุรี, แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์: [email protected]
Tel: 097-941-9889

ABOUT

SERVICES