big data in healthcareBig Data in Healthcare


Share this article

ในปี 2013 แพทย์และผู้ให้บริการด้านสุขภาพมากกว่าครึ่งในสหรัฐอเมริกาได้รับทุนสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อมูลในรูปแบบของ  Electronic Health Records (EHRs). ซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูลสุขภาพในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพในรูปแบบ EHRs นั้นส่งผลให้ได้คลังข้อมูลขนาดใหญ่ด้านสุขภาพทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา ทำให้สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆได้ ปัจจุบันได้นำข้อมูล EHRs มาใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น การตรวจสอบความปลอดภัยของโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกาในรูปแบบของ online (Hospital Safety Grade) เป็นการตรวจสอบคะแนนความปลอดภัยของโรงพยาบาลและศูนย์บริการด้านสุขภาพในสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้ใช้งานสามารถค้นหาจากชื่อเมือง, รหัสไปรษณีย์, ชื่อโรงพยาบาล ได้ หรือจะเป็น website (Medicare Hospital Compare) ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถเปรียบเทียบบริการของโรงพยาบาล  โดยการใส่รหัสไปรษณีย์หรือชื่อเมือง จากนั้นระบบจะแสดงโรงพยาบาลที่ให้บริการในบริเวณนั้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการเลือกโรงพยาบาลเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ หรือจะเป็น website (National Hospital Ranking) เป็นเว็ปไซต์ที่แสดงลำดับคุณภาพของแต่ละโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกาได้ นอกจากการนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์แต่ละโรงพยาบาลแล้ว ยังสามารถนำ Big Data มาใช้ในการวิเคราะห์การให้บริการภายในโรงพยาบาลได้อีกด้วย เช่น การนำข้อมูลของผู้ป่วยมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการแพร่เชื้อในโรงพยาบาลกับสภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบาล หรือการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้น เป็นต้น หรือการนำ Big Data มาใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะการกระจายตัวของโรคติดต่อบางอย่างเพื่อใช้ในการทำนายการติดต่อและวางแผนแก้ไขและป้องกันในอนาคตได้จากบทความข้างต้น จะเห็นได้ว่า Big Data ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการใช้บริการด้านสุขภาพในด้านต่างๆ ตั้งแต่ในระบบขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งหากมีการจัดการข้อมูลที่มีคุณภาพจะส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานทางด้านการให้บริการด้านสุขภาพ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ การลดท้นต้นทุน, การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา หรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

References

READ  Big Data กับการทำนายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Share:

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ไม่พลาดทุกการอัพเดทจาก Big Data Experience Center

Big Data Experience Center (BX)

ชั้น 14 อาคาร Knowledge Exchange Center (KX)
110/1 ถนนกรุงธนบุรี, แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์: [email protected]
Tel: 097-941-9889

ABOUT

SERVICES