• Big Data in Freight Transport

    big data in freight transport

    วงจรของธุรกิจการขนส่งสินค้าเริ่มตั้งแต่การสั่งสินค้าเข้ามาตามคำสั่งลูกค้าจนกระทั่งส่งสินค้าถึงมือลูกค้า เป้าหมายทางกลยุทธ์ที่ทำให้ได้กำไรสูงสุดจะต้องทำให้การขนส่งมีประสิทธิภาพ

  • IoT Smartness

    IoT Smartness

    อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of things: IoT) สามารถนิยามโดยคร่าวว่า เป็นระบบที่เชื่อมต่อวัตถุที่ความสามารถในการรวบรวม ประมวลผล และสื่อสารข้อมูลสภาพแวดล้อม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ไม่พลาดทุกการอัพเดทจาก Big Data Experience Center

Big Data Experience Center (BX)

ชั้น 14 อาคาร Knowledge Exchange Center (KX)
110/1 ถนนกรุงธนบุรี, แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์: [email protected]
Tel: 097-941-9889

ABOUT

SERVICES